Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä Karkun kylän ja sen lähialueiden elinvoimaisuutta ja vahvistaa paikallista yhteisötaloutta. Koko Karkku ry ylläpitää verkkosivustoa yhdessä Karkun Kyläyhdistyksen kanssa. Verkkosivuston kautta yhdistys haluaa lisätä mm

 • asukasviestinnän monipuolisuutta ja ajankohtaisuutta
 • paikallisen pienyrittäjyyden näkyvyyttä
 • kierrätystä ja yhteiskäyttöä
 • kotitarveviljelyä ja ruokapiiritoimintaa
 • talkoita ja naapuriapua
 • harrastus- ja kulttuuritoimintaa
 • yhdistystoiminnan edellytyksiä

Yhdistys pyrkii rakentamaan aktiivista hanketoimintaa. Vuonna 2017 käynnistettävässä Karkun kehittämishankkeessa on tavoitteena kartoittaa kaikkien asukkaiden toiveet ja ideat kylän tulevaisuudelle. Näistä ideoista tuotetaan ajantasainen kyläsuunnitelma. Kylähaastattelujen lisäksi kehittämishankkeessa luodaan suuntaviivat ja hankeraamit Koko Karkku ry:n neljälle päätavoitteelle, jotka ovat

 • Nuorten ja työttömien työllistäminen
 • Ulkoilu- ja patikkareittien kartoittaminen ja kunnossapito
 • Pienviljelytoiminnan ja lähiruoan saatavuuden laajentaminen
 • Kyläpisteen perustaminen taajamaan Karkun yhteisötalouden monipalvelukeskukseksi

Tietoa yhdistyksestä

Koko Karkku ry on perustettu 2017 (rekisteröinti vielä meneillään). Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Pekka Tuomela.

Kysy lisää tai liity heti jäseneksi!

info@karkku.fi

 045 2492 980

Jäsenmaksut 2017

Yhdistykseen liittyessä on maksettava 10€ liittymismaksu. Tämän lisäksi vuosimaksut kalenterivuosittain:

Henkilöjäsenet 10€

Yhteisöjäsenet 30€

Kannatusjäsenyys 50€

Maksu yhdistyksen tilille OP Tampere

FI81 5730 0820 7977 57

Yhdistyksen tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on edistää paikallisen yhteisötalouden vahvistamista.

Yhteisötalouden määritelmä

Yhteisötalous tarkoittaa sellaista kyläyhteisön tai muun paikallisesti rajatun alueen sisäistä palveluiden ja tuotteiden vaihdantaa, jossa korostuvat sosiaalinen pääoma (roolien huomiointi, luottamus, henkilökohtainen vuorovaikutus) voitontavoittelun puuttuminen sekä vähäinen kontakti rahatalouteen.

Tavoitteet eriteltynä

 1. Hyvinvoinnin lisääminen vahvistamalla toiminta-alueen sosiaalista pääomaa, lisäämällä arjen vuorovaikutusta ja tuomalla ihmisten arkeen mielekästä toimintaa.
 2. Syrjäytymisen ehkäiseminen tarjoamalla nuorille, työttömille, vähäosaisille ja pienituloisille sivutoimisia tulonlähteitä, oppimismahdollisuuksia ja kontakteja.
 3. Arjen lähituotteiden ja lähipalveluiden saatavuuden lisääminen.
 4. Omavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistaminen.
 5. Ymmärryksen lisääminen yhteisötalouden merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Yhdistyksen toimintamuodot

 • Karkku.fi – verkkosivuston julkaiseminen, sisällön täydentäminen ja sivuston markkinointi. Tavoitteena on toimintavuoden aikana saada verkkosivustolle aktiivinen käyttäjäkunta ja kasvava yhteisötaloudellisen vaihdannan verkosto.
 • Jäsenpohjan muodostaminen kylän yhteisöistä ja asukkaista. Avointen kyläkokousten järjestäminen yhteisötalouden ympärillä
 • Yhdistyksen perustoiminnan vakiinnuttaminen luomalla sujuvat rutiinit viestintään, kokouksiin, tietojen hallintaan ja hallitustoimintaan
 • Kehittämishankkeen käynnistäminen. Hankkeen ensimmäisessä osassa kartoitetaan haastattelemalla karkkulaisten näkemyksiä ja toiveita oman kylän kehittämisestä. Lopputuloksena tuotetaan ajantasainen kyläsuunnitelma. Hankkeen toisessa osassa edistetään neljää keskeistä osahanketta haastatteluista saatujen näkemysten pohjalta
 • Kyläpiste yhteisötalouden monipalvelukeskukseksi
 • Nuorten työllistämiskonsepti
 • Patikkareittien ja ulkoilualueiden kehittäminen
 • Pienviljely ja ruokapiiritoiminta

Yleistä yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista

Yhdistys sekä myy suoraan paikallisia palveluita, että välittää kysyntää ja tarjontaa. Lisäksi yhdistys toimii verkoston rakentajana, jolloin itsenäisten toimintaryhmien muodostuminen eri sektoreille helpottuu.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana luodaan tälle pohjaa keräämällä tietoa alueen asukkaiden intresseistä ja resursseista, suunnittelemalla seuraavia hankkeita sekä verkkosivuston kautta syntyvää vaihdantaa ja kysyntää tukemalla.

Aluksi pyritään tukemaan pieniä alkuja ja ideoita, jotka nousevat asukkaiden keskuudessa. Näin tavoitellaan vuosien varrella kasvua seuraavissa:

 • Koko kylän kasvimaan ja Karkun puutarhaharrastajien yhteistyön lisääminen ja verkoston kasvattaminen. Ruokatuotteiden myynti verkkosivuston ja kesätorin kautta. Ruokapiirin perustaminen (hankkeen oma kohta). Mahdollisesti oma pienviljelijäyhdistys
 • Käsityö- ja artesaanituotteiden myynti tiliperiaatteella (verkkosivusto, jatkossa kyläpiste / myymälä)
 • Käytetyn tavaran kierrätysmyynti (tori löytyy heti verkkosivustolta, jatkossa myös kyläpiste / myymälä)
 • Työkalujen ja – koneiden vuokraaminen ja yhteiskäytön organisointi
 • Talkoot ja naapuriapu, verkkosivustolla oma foorumi tälle
 • Alueellisen palvelukatalogin ylläpito
 • Joihinkin toimintoihin voidaan tarvittaessa perustaa oma organisaatio (yhdistys, yritys, osuuskunta tms.)

Toimintaa ohjaavat arvot ja normit

 • Yhteisötalouden vahvistaminen perustuu jäsenten sitoutumiseen seuraaviin arvoihin
 • Voitontavoittelusta pidättäytyminen eli kohtuullinen hinnoitteleminen
 • Yhteisön sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten tarpeiden huomiointi
 • Omavaraisuuden ja huoltovarmuuden tavoittelu (resilience)
 • Valuutan kierron rajoittaminen lähialueille
 • Laatu (puhtaus, kestävyys, korjauskelpoisuus)
 • Permakulttuuri eli ekosysteemin ja yhteisön luontaisten kiertokulkujen huomiointi

Yhdistyksen rakenne

Yhdistyksellä on jäseniä, työntekijöitä, asiakkaita (myyjiä/tuottajia ja ostajia) sekä jäsenistä koostuva johtokunta eli hallitus. Jäsenyyden tarkemmat ehdot ja edut määritellään ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Jäsenet voivat käyttää yhdistyksen verkostoa omien palveluidensa ja tuotteidensa välityskanavana, jolloin yhdistys veloittaa maksut asiakkailta ja toimii kyseisen henkilön työnantajana erikseen sovituilla ehdoilla.

Verkkosivuston kautta asiakkaiden on mahdollista hyödyntää useimpia yhdistyksen verkoston palveluita ilman jäsenyyttä (tori, foorumi ym.). Yhdistyksen jäsenet saavat hallintaoikeuden verkkosivustolle. Resurssien ja verkoston kasvaessa yhdistyksellä on mahdollisuus tarjota laajenevia jäsenetuja.

Alueen asukkaita ja verkkosivuston käyttäjiä kannustetaan yhteisötalouden hengen mukaisesti suoraan keskinäiseen palveluiden vaihdantaan silloin kun se on käytännön ja lain vaatimusten kannalta sopivaa.

Toiminnan ollessa vielä idullaan, on ensimmäisenä toimintavuonna väistämättä sovellettava ns. lean startup – periaatetta. Tämä tarkoittaa, että palvelut ja tuotteet tuodaan nopeasti jäsenten sekä asiakkaiden saataville ja ohjaamalla toimintaa vahvasti saadun asiakas- ja jäsenpalautteen perusteella. Yksityiskohdat tarkentuvat matkan varrella.

Hallinto

Yhdistystä johtaa johtokunta eli hallitus sääntöjen määräämällä tavalla. Johtokunta vastaa yhdistyksen tavoitteiden toteutumisesta, taloudellisesta toimivuudesta sekä arvoperustan noudattamisesta. Johtokunta työskentelee vastikkeettomasti ellei asiasta toisin vuosikokouksessa päätetä.

Yhdistyksen toiminta-alue ja jäsenyys

Yhdistyksen ydintoiminta-aluetta on Karkun taajaman vaikutuspiiri Heinoosta Hornioon ja Kiuralaan. Laajempana toiminta-alueena on koko Sastamalan pohjoinen alue. Jäseniksi voidaan hyväksyä sekä yksityisiä että yhteisöjä. Yksi jäsen kotitaloudessa riittää siihen, että kaikki saavat jäsenpalvelut. Tuottajien ja tavarantoimittajien kohdalla suositaan lähialueita ja valitaan yhdistyksen arvojen kanssa yhteensopivat kumppanit.

Toiminnan rahoittaminen ja kustannusrakenne

Tulot

Yhdistys kerää toimintaansa varten varoja perustamisvuonnaan seuraavasti:

 • Jäsenmaksut (ensimmäisen vuonna ei peritä liittymismaksua)
 • Kannatusmaksut ja suorat lahjoitukset
 • Huutokauppa heinäkuussa Karkun karnevaalien yhteydessä
 • Joukkorahoitus yhteistyössä Osuuskunta Ehta Rahan kanssa
 • Tarvittaessa tilapäisrahoitus pankkilainan tai jäsenlainojen kautta

Myyntitoiminnasta syntyvät tulot arvioidaan ensimmäisenä toimintavuonna vähäisiksi.

Menot

Ensimmäisen toimintavuoden menot koostuvat perustamisen kustannuksista, verkkosivuston rakentamisesta, hallintokuluista, tapahtumien järjestämisestä sekä kehittämishankkeen omarahoitusosuudesta.

Tarkempi menoarvio löytyy kustannusarviosta (liitteenä).

Yhteistyökumppanit

 • Karkun Kyläyhdistys
 • Muut alueen yhdistykset
 • Sastamalan kaupunki
 • Alueen yritykset
 • Lähialueiden pientuottajat, artesaanit ja käsityöläiset
 • Joutsenten Reitti ry ja Ely-keskus